Marek Balicki został ustanowiony pełnomocnikiem Ministra Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii

Marek Balicki jest kierownikiem Biura Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, inicjatorem Kongresu Zdrowia Psychicznego , osobą bardzo zaangażowaną w dążeniu do zmian opieki psychiatrycznej i psychologicznej na bardziej dostępną, zróżnicowaną, przyjazną. Teraz jest też Pełnomocnikiem Ministra Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii.

Do zadań Pełnomocnika należy:
1. inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu reformę i rozwój opieki psychiatrycznej w Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem leczenia uzależnień,
2. koordynacja realizacji założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie reformy opieki psychiatrycznej,
3. wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Zdrowia,
4. przedstawianie Ministrowi Zdrowia:
– informacji w zakresie analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją zadań,
– propozycji w zakresie rozwiązań legislacyjnych i organizacyjno-finansowych rekomendowanych w celu rozwoju opieki psychiatrycznej.

 

Pełnomocnik wykonuje zadania, we współpracy z jednostkami zaangażowanymi w proces reformy i rozwój opieki psychiatrycznej, podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w szczególności z Narodowym Funduszem Zdrowia, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także z konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii i konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

 

Minister Zdrowia upoważnia Pełnomocnika do uczestniczenia w pracach Rady ds. Zdrowia Psychicznego.

 

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia wspierają Pełnomocnika w realizacji powierzonych mu zadań, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań, zgodnie z ich kompetencjami określonymi w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 12, 37 i 56).

 

Pełnomocnik może podejmować współpracę z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami krajowymi zaangażowanymi w reformę i rozwój opieki psychiatrycznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Obsługę Pełnomocnika w zakresie realizacji jego zadań zapewnia Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia.

 

Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Minister Zdrowia.