Transformacja systemu leczenia psychiatrycznego w Polsce w raporcie Mental Health Europe

W Polsce w 2018 roku rozpoczęła się transformacja systemu leczenia psychiatrycznego. Ruszył pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego. W 2019 roku rząd wyznaczył pełnomocnika do spraw reformy psychiatrii odpowiedzialnego za koordynację współpracy wszystkich stron zaangażowanych w zmiany systemowe – czytamy m.in. w dotyczącej Polski informacji na 10 stronie zestawienia opracowanego przez Mental Health Europe (MHE), poświęconego rozwojowi polityki w kwestii zdrowia psychicznego w krajach Unii Europejskiej od 2017 do 2019 roku.

Pełnomocnikiem Ministra Zdrowia do praw reformy psychiatrii, wspomnianym w raporcie, jest Marek Balicki, lekarz psychiatra, który jest kierownikiem Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, przewodniczącym Rady Polskiej Ligi Walki z Rakiem, członkiem Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy rzeczniku praw obywatelskich oraz Komitetu Bioetyki PAN.

Mental Health Europe to europejska pozarządowa organizacja zaangażowana w promowanie zdrowia psychicznego, zapobieganie kryzysom psychicznym, poprawę opieki, wspieranie integracji społecznej i ochronę praw obecnych i byłych użytkowników usług systemu psychiatrycznego i psychoterapeutycznego, wsparcia osób niepełnosprawnych psychospołecznie, ich rodzin i opiekunów.

MHE ściśle współpracuje z instytucjami europejskimi i organami międzynarodowymi w celu uwzględnienia zdrowia psychicznego we wszystkich obszarach polityki i położenia kresu piętnowaniu zdrowia psychicznego. Mental Health Europe reprezentuje stowarzyszenia i osoby fizyczne w dziedzinie zdrowia psychicznego, w tym użytkowników usług zdrowia psychicznego, specjalistów, usługodawców i wolontariuszy. Wraz ze swoimi członkami MHE formułuje zalecenia dla decydentów, aby opracować politykę przyjazną dla zdrowia psychicznego.
MHE umieszcza użytkowników usług psychicznych w centrum swojej pracy, aby głos ludzi, którzy doświadczyli chorób psychicznych, był słyszalny w całej Europie.

W podsumowaniu zestawienia czytamy:

Opierając się na wcześniejszych pracach Unii Europejskiej (UE), Mental Health Europe (MHE) przeprowadził przeglądowy zakres krajowych zmian w polityce zdrowia psychicznego w latach 2017-2019. Nowy raport pokazuje, że pomimo widocznych postępów w wielu państwach członkowskich, Europa potrzebuje lepszego dostosowania działań w dziedzinie zdrowia psychicznego. Obejmuje to silniejszą rolę UE we wspieraniu koordynacji wysiłków krajowych. Ustalenia pokazują również, że istnieje potrzeba kompleksowej i proaktywnej strategii UE w zakresie zdrowia psychicznego, aby zapewnić spójność społeczną, zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy społeczności i państw.

Treść całego raportu Mental Health Europe można pobrać na stronie Mental Health Europe:

Link