Wytyczne Ministerstwa Zdrowia dla poszczególnych zakresów i rodzajów świadczeń

Ministerstwo Zdrowia sformułowało wytyczne dla poszczególnych zakresów i rodzajów świadczeń. W części dotyczącej opieki psychiatrycznej znajdują się zalecenia w sprawie organizacji hospitalizacji psychiatrycznej oraz dodatkowe zalecenia postępowania w opiece psychiatrycznej.

Opieka psychiatryczna – dodatkowe zalecenia postępowania w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
Niniejszy dokument stanowi odpowiedź na potrzebę opracowania wskazówek dla organizatorów opieki psychiatrycznej w sytuacji ryzyka pojawienia się zakażenia. Dokument powinien służyć jako wskazówka do opracowywania wewnętrznych procedur przez podmioty opieki psychiatrycznej. W przypadku braku możliwości implementacji wybranych aspektów organizacyjnych dopuszcza się opracowywanie procedur równoważnych, np. zaakceptowanych przez konsultanta wojewódzkiego lub krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych lub epidemiologii. W trakcie opracowania dokumentu opierano się na ogólnie obowiązujących wytycznych dla jednostek ochrony zdrowia.
Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia z dn. 13 oraz 21 marca br. wskazaniem do przyjęcia do szpitala/oddziału psychiatrycznego są zaburzenia psychiczne zagrażające życiu albo życiu pacjenta lub zdrowiu innych osób, a także inne przypadki zaburzeń psychicznych wymagające pilnej
hospitalizacji.
Pacjenci z potwierdzonym zakażeniem, przypadki podejrzane i prawdopodobne ( definicja: rozpoznanie COVID-19 jest prawdopodobne, gdy u osoby z objawami ostrej infekcji oddechowej, wynik badania materiału genetycznego SARS-CoV-2 przeprowadzonego techniką rRT-PCR (ang. reverse-transcription real-time PCR) jest wątpliwy lub niejednoznaczny lub gdy wynik badania rRTPCR materiału genetycznego koronawirusów (pan-coronavirus test) jest dodatni LUB jeżeli w
przypadku braku możliwości potwierdzenia laboratoryjnego techniką rRT-PCR wywiad epidemiologiczny, wyniki obrazowania oraz objawy kliniczne są typowe dla COVID-19) oraz pacjenci przebywający na kwarantannie – powinni być przewożeni:
a) dorośli – do szpitala wyznaczonego przez wojewodę (zał. 2) lub do szpitala jednoimiennego.
b) dzieci i młodzież – do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego lub do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
(…)

ZALECENIA DLA CZĘŚCI AMBULATORYJNYCH: PZP, ZLŚ, CZP
Możliwe jest przeprowadzenie wizyt z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych oraz wizyt w poradni, zgodnie z potrzebami zdrowotnymi pacjentów. W przypadku konieczności udzielania świadczeń w poradni można realizować świadczenia przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego:
1. Każdorazowo przy umawianiu wizyty należy przeprowadzić wywiad w kierunku COVID – 19.
2. Należy pacjentów umawiać na konkretne godziny, nie dopuszczając do oczekiwania pacjentów w poczekalni.
3. Należy dokonywać pomiaru temperatury u osób korzystających z poradni (również u personelu – przed rozpoczęciem pracy).
4. Członkowie rodziny nie powinni wchodzić do poradni (wyjątek PZP dla dzieci i młodzieży oraz dorosły pacjent z wymagający opieki drugiej osoby).
5. W przypadku psychiatrii dzieci i młodzieży do poradni z dzieckiem przychodzi jedna osoba
6. Pacjenci/inne osoby we własnych maseczkach/innym zakryciu nosa i ust zgodnie z ogólnymi zasadami.
7. W przypadku zgłoszenia się pacjenta bez maseczki należy wydać pacjentowi maseczkę.
8. Należy zwracać uwagę na prawidłowe zakładanie i noszenie maseczek przez personel i pacjentów.
9. Personel – adekwatnie do sytuacji stosowanie środków ochrony indywidualnej – zgodnie z dalszą częścią wytycznych i rekomendacjami AOTMiT.
10. Cykliczna dezynfekcja powierzchni dotykanych, powierzchnie powinny być łatwo zmywalne.
11. Pomieszczenia muszą być również cyklicznie wietrzone – po każdym pacjencie przerwa i wietrzenie.
12. Rekomenduje się zachowanie odległości dwa metry pomiędzy osobami przebywającymi w poradni.
13. Należy usunąć z poczekalni zbędne przedmioty mogące sprzyjać transmisji zakażenia (na przykład zabawki, gazety, ulotki itp.).

Wizyta pierwszorazowa ambulatoryjna:
1. wywiad/ankieta w kierunku przypadku podejrzanego COVID-19 prowadzony przez pracownika medycznego, np. przez telefon/osobiście oraz wydanie decyzji o formie porady
przez lekarza:
a) teleporada lub,
b) wizyta osobista.

ZALECENIA DLA ODDZIAŁÓW DZIENNYCH
1. Należy przeprowadzać wywiad przez telefon/domofon szpitala lub ankietę (załącznik nr 1a) każdego dnia przed wejściem na oddział u każdego pacjenta.
2. Niezbędne jest dokonanie pomiaru temperatury w sposób bezkontaktowy, w przypadku pacjenta nieletniego przyprowadzonego przez opiekuna/rodzica, ten ostatni nie wchodzi na teren oddziału dziennego, wchodzi tylko pacjent.
3. Pacjenci – zaleca się przyjście w maseczce ochronnej oraz dezynfekcję rąk, ale w trakcie zajęć zgodnie z wymogami należy zapewnić przestrzeń minimum 4m2 na każdego pacjenta, przebywanie w maseczce/przyłbicy na zajęciach nie jest bezwarunkowe.
4. Personel – adekwatne do sytuacji stosowanie środków ochrony indywidualnej – zgodnie z dalszą częścią wytycznych i rekomendacjami AOTMiT (maseczka ochronna i/lub przyłbica).
5. Musi być prowadzona cykliczna dezynfekcja powierzchni dotykanych, powierzchnie powinny być łatwo zmywalne.
6. Pomieszczenia muszą być również cyklicznie wietrzone – nawet w trakcie trwania zajęć zaleca się uchylenie okna, w przerwach między zajęciami zaleca się wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia.
7. Warunki określające wymogi dotyczące pracy oddziału dziennego – ilość godz., charakter zajęć zgodnie z wymogami ogólnymi, elastycznie w zależności od zaleceń dyrekcji i personelu fachowego placówki.
8. Obiad może zostać zmieniony na suchy prowiant.
9. Korzystanie z toalet z zachowaniem wymogów sanitarnych (mycie rąk, i ich dezynfekcja środkami odkażającymi).
10. Leki mogą zostać wydane pacjentowi 1 x na cały tydzień.
11. Pacjenci z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz spełniający kryterium przypadku podejrzanego lub prawdopodobnego nie mogą być przyjmowani na oddział dzienny.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen w punkcie 7 poświęconym psychiatrii

Źródło: www.gov.pl