Aktualności

Jaką pomoc proponuje Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego?

27.07.2020

MCZP oferuje szereg form pomocy dla dorosłych mieszkańców Mokotowa:

CENTRUM KOORDYNACJI – tel. (22) 299 04 31:

1. Indywidualne wsparcie społeczne.

2. Grupy wsparcia dla uczestników projektu i rodzin.
Różne formy moderowanych spotkań cyklicznych o charakterze edukacyjnym, integracyjnym, terapeutycznym, informacyjnym itp.

3. Mobilny Zespół Wsparcia Społecznego.
Krótkoterminowe (do 2 tygodni), intensywne wsparcie psychospołeczne udzielane w miejscu zamieszkania nakierowane na wzmocnienie umiejętności korzystania z naturalnych zasobów osoby potrzebującej wsparcia (osób bliskich, rodziny), z wykorzystaniem metody Otwartego Dialogu.

4. Aktywizacja zawodowa.
Możliwość uzyskania konkretnego wsparcia np. w zakresie znalezienia zatrudnienia poprzez współpracę z trenerem pracy.

5. Mieszkanie chronione treningowe i mieszkania przejściowe.
Mają na celu pomoc mieszkańcom w uzyskaniu samodzielności, wzmocnienie autonomii i rozwój różnych kompetencji (w tym społecznych w integracji z lokalną społecznością).

PUNKTY ZGŁOSZENIOWO-KOORDYNACYJNE – tel. (22) 840 66 44:
– informacja i wstępne wsparcie terapeutyczne
– koordynacja udostępniania pomocy psychiatrycznej: ambulatoryjnej, środowiskowej, dziennej lub szpitalnej

WARSZTATY PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE
dla wybranych grup zawodowych mające na celu kształtowanie dobrych postaw społecznych i zapobieganie stygmatyzacji.

PROFILAKTYKA SAMOBÓJSTW
Działania informacyjno‐szkoleniowe dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, nauczycieli, urzędników, księży i policjantów na temat profilaktyki depresji oraz możliwości zapobiegania samobójstwom, ze szczególnym uwzględnieniem Mokotowa.

PARTNERSTWA LOKALNE
Współpraca z partnerstwami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, domami kultury i innymi formami obywatelskiej aktywności na terenie Mokotowa w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy MCZP a dzielnicą oraz poprawy jakości świadczonych przez MCZP usług: Moje Sielce Dolny Mokotów, Stary Mokotów – Partnerstwo Lokalne Moje Wierzbno, Partnerstwo Nasze Stegny, Siekierki reAKTYWACJA 2012, Towarzystwo Społeczno Kulturalne Miasto Ogród Sadyba.

====

MCZP działa przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii.
Partnerzy: Stowarzyszenie Integracja i Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

W ramach Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego: świadczenia zdrowotne finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wsparcie społeczne realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

14.09.2023
Nowelizacja rozporządzenia przedłuża program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego do 31 grudnia 2024 r.

Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

11.09.2023
Zostało opublikowane Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozmowa z dr Anną Depukat, kierownikiem Biura ds. Pilotażu NPOZP na Kongresie Rzeczników Zdrowia

30.08.2023
Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma na celu przetestowanie jednego z elementów reformy ochrony zdrowia. Równolegle dla pacjentów wymagających przekierowywania do leczenia specjalistycznego będą ustalane dalsze ścieżki - mówi dr Anna Depukat, psychiatra, psychoterapeuta, kierownik biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy do posłuchania całej rozmowy.

Projekt nowelizacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego trafił do zaopiniowania. Jest na to 14 dni.

03.08.2023
Opinie w sprawie przedmiotowego projektu mogą być przekazane w formie tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu w terminie do 14 dni.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

17.07.2023 r.
W dniu 17 lipca 2023 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

06.07.2023
Powstanie łącznie 129 centrów zdrowia psychicznego. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2023 r.

05.06.2023
w sprawie Rekomendacji Nr 54/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.