Aktualności

Stanowisko w sprawie Zarządzenia Nr 7/2020/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 stycznia 2020 r

03.02.2020

Stanowisko  Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Konsultanta Krajowego ds. Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Konsultanta Krajowego ds. Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, oraz Zarządu Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii w sprawie Zarządzenia Nr 7/2020/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 stycznia 2020 r.

W związku z wprowadzeniem w zarządzeniu Prezesa NFZ obowiązku aby świadczeniobiorca każdorazowo poświadczał swoim podpisem udział w odbytej sesji psychoterapii indywidualnej, psychoterapii rodzinnej, psychoterapii grupowej oraz sesji wsparcia psychospołecznego uważamy wprowadzenie tego przepisu za stygmatyzację pacjentów i szkodliwą ingerencję w proces terapeutyczny  stojącą w sprzeczności ze standardami  prowadzenia psychoterapii oraz wsparcia psychospołecznego dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży.

 

 1. Przepis ma charakter stygmatyzujący i dyskryminujący świadczeniobiorców korzystających z tej formy leczenia jaką jest psychoterapia. Leży w jaskrawej sprzeczności z współczesnym zasadami świadczenia pomocy w obszarze zdrowia psychicznego.
 2. Przepis nie uwzględnia specyfiki psychoterapii. Zawód psychoterapeuty, tak jak zawód psychologa, jest zawodem zaufania społecznego. Wprowadzony przepis narusza istotę tych zawodów, czyli zaufanie osoby pacjenta do osoby psychoterapeuty.
  Współpraca psychoterapeuty i pacjenta jest w dużej mierze oparta na budowaniu zaufania. Wprowadzanie klimatu nieufności może destabilizować proces psychoterapii, przedłużać
  go i źle wpływać na efektywność oraz skuteczność.
 3. W szczególny sposób przepis może szkodliwie wpływać w przypadku osób małoletnich, posiadających ograniczoną zdolność do czynności cywilno-prawnych, których udział
  w psychoterapii odbywa się za zgodą rodziców lub opiekunów.
  Konieczność każdorazowego poświadczania świadczenia przez opiekuna może ograniczyć
  lub uniemożliwić regularne korzystanie z terapii. Przede wszystkim jednak w przypadku dzieci potrzeby terapeutyczne nie zawsze pokrywają się z oceną rodziców. W sytuacji konieczności podpisywania wizyt, będzie to wymuszać na psychoterapeucie konieczność podporządkowania się stanowisku prezentowanemu przez rodziców, co niekiedy
  może odbywać się kosztem dziecka. Zwłaszcza w sytuacjach nieprawidłowej oceny potrzeb dziecka, nieprawidłowej relacji z dzieckiem, stosowania przemocy przez rodziców może
  to uniemożliwiać wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji i korekt terapeutycznych,
  a w efekcie niesienie skutecznej pomocy. Nie mniej poważne problemy mogą występować w przypadku pracy z osobami w wieku dojrzewania, które w sposób naturalny wykazują zachowania opozycyjne i buntownicze.
 4. Analogiczne problemy mogą w szczególny sposób szkodzić prowadzeniu psychoterapii osób z zaburzeniami psychotycznymi, problemami uzależnienia, osób z nieprawidłową osobowością a także z zaburzeniami funkcji poznawczych o różnej etiologii.

Apelujemy o pilne uchylenie wadliwego i szkodliwego przepisu wprowadzonego  w paragrafie 18 punkt 4 Zarządzenia nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nie wolno wykorzystywać świadczeniobiorców do realizowania zadań, które leżą w kompetencjach odpowiednich osób i instytucji: kierowników poradni, dyrektorów ZOZ i wyspecjalizowanych struktur kontroli NFZ.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

14.09.2023
Nowelizacja rozporządzenia przedłuża program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego do 31 grudnia 2024 r.

Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

11.09.2023
Zostało opublikowane Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozmowa z dr Anną Depukat, kierownikiem Biura ds. Pilotażu NPOZP na Kongresie Rzeczników Zdrowia

30.08.2023
Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma na celu przetestowanie jednego z elementów reformy ochrony zdrowia. Równolegle dla pacjentów wymagających przekierowywania do leczenia specjalistycznego będą ustalane dalsze ścieżki - mówi dr Anna Depukat, psychiatra, psychoterapeuta, kierownik biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy do posłuchania całej rozmowy.

Projekt nowelizacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego trafił do zaopiniowania. Jest na to 14 dni.

03.08.2023
Opinie w sprawie przedmiotowego projektu mogą być przekazane w formie tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu w terminie do 14 dni.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

17.07.2023 r.
W dniu 17 lipca 2023 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

06.07.2023
Powstanie łącznie 129 centrów zdrowia psychicznego. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2023 r.

05.06.2023
w sprawie Rekomendacji Nr 54/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.