Prof. Jerzy Samochowiec: Wzrosło zapotrzebowanie na opiekę psychiatryczną

Trudno podsumować najważniejsze wydarzenia mijającego roku w obszarze psychiatrii bez omówienia wpływu, jaki ma pandemia COVID-19 na realizację świadczeń. Niezwykle znaczącą zmianą była konieczność szerokiego wykorzystania narzędzi teleinformatycznych oraz uzyskanie finansowania dla teleporad – mówi prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Kolejnym ważnym dla środowiska wydarzeniem jest trwający od lipca 2018 r. pilotaż programu psychiatrii środowiskowej, którego zasadniczym celem jest zmniejszenie liczby hospitalizacji oraz położenie nacisku na opiekę nad pacjentem w jego miejscu zamieszkania i profilaktykę. Jego główne elementy to podstawowa opieka psychiatryczna w ramach centrów zdrowia psychicznego, wyspecjalizowana opieka II poziomu oraz sieć ośrodków najwyższego, III poziomu referencyjnego. Filarem koncepcji jest utworzenie centrów zdrowia psychicznego.
Idea pilotażu to zasadnicza zmiana systemu z reaktywnego (w którym czekamy aż rozwiną się ostre objawy choroby, aby zareagować poprzez umieszczenie osoby, najczęściej przymusowo, w szpitalu psychiatrycznym) na system proaktywny. W jego ramach podstawowym działaniem jest budowanie poprzez profilaktykę i prewencję świadomości społecznej, aby przy pierwszych objawach zaburzeń psychicznych, osoba samodzielnie zgłosiła się po profesjonalną pomoc. Pomoc ta powinna być zindywidualizowana i dostępna w społeczności lokalnej (poprzez centra), co daje możliwość szybkiej reakcji, włączenia rodziny i bliskiego otoczenia w proces zdrowienia.
Notowała Emilia Grzela
Źródło: Puls Medycyny