Aktualności

Jaką pomoc można dostać w Centrum Zdrowia Psychicznego w Suwałkach?

18.08.2020

„Aktualnie skupieni jesteśmy na rozwijaniu opieki środowiskowej w ramach ZLŚ” – pisze Marcin Wróbel- Kordynator CZP w Suwałkach, zapytany, co aktualnie najbardziej pochłania pracowników suwalskiego CZP. „W jej ramach pacjenci otrzymują standartową opiekę koordynowaną, a w miarę poprawy sytuacji epidemiologicznej powrócimy do prowadzonych wcześniej ambulatoryjnych grup psychoedukacyjnych oraz rozwiniętej oferty terapeutycznej oddziału dziennego. Współpracujemy z MOPR oraz Środowiskowymi Ośrodkami Wsparcia w Suwałkach, Lipniaku k/Suwałk i Białej Wodzie k/ Suwałk.
W ramach realizacji misji psychoedukacyjnej Centrum regularnie publikujemy na stronie CZP artykuły psychoedukacyjne o tematyce obejmującej szeroko pojętą profilaktykę zdrowia psychicznego adresowane do pacjentów oraz personelu medycznego”.
Adres strony: http://spspzoz.pl/centrum-zdrowia-psychicznego/

Biuro do spraw pilotażu czeka na podzielenie się aktualnościami także z innych Centrów Zdrowia Psychicznego, tak żeby móc się nimi dzielić na tej stronie, co może pomóc wzajemnie się inspirować. Na listy o działaniach centrów czekamy pod adresem kkisielinska@ipin.du.pl

Organizacja udzielania świadczeń w Centrum Zdrowia Psychicznego w Suwałkach w okresie epidemii:

1) Poradnia Zdrowia Psychicznego
pacjenci zgłaszający się osobiście do Centrum Zdrowia Psychicznego przechodzą pomiar temperatury ciała, wypełniają ankietę zawierającą pytania odnośnie ryzyka epidemiologicznego.

2) Oddział Dzienny – Psychiatryczny
zawieszone zostają zajęcia terapeutyczne grupowe, kontakt telefoniczny lub mailowy z koordynatorem terapii w przypadku pogorszenia stanu zdrowia

3) Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny
w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym udzielamy porad telefonicznych, mailowych lub osobiście w przypadkach nagłych kontakt osobisty z pracownikiem medycznym – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Centrum Zdrowia Psychicznego w Suwałkach (16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62) zostało utworzone w związku z programem pilotażowym Ministerstwa Zdrowia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 27.04.18 r.).

Jego celem jest objęcie wszechstronną opieką osób znajdujących się w kryzysach psychicznych i odejście od tradycyjnego, izolacyjnego leczenia w warunkach szpitalnych na rzecz opieki środowiskowej zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Na Centrum Zdrowia Psychicznego w Suwałkach składają się następujące jednostki:

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny,
Poradnia Zdrowia Psychicznego (ul. Szpitalna 62, Modrzewiowa 17),
Zespół Opieki Środowiskowej (ul. Szpitalna 62, Modrzewiowa 17),
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego,
Izba Przyjęć,
Oddział Dzienny Psychiatryczny,
Oddział Psychiatryczny Całodobowy.
Od 01 maja 2020r. w ramach CZP działają również:

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny (Augustów, ul. Wojska Polskiego 51 )
Poradnia Zdrowia Psychicznego (Augustów, ul. Wojska Polskiego 51 oraz Sejny, ul. Wojska Polskiego 60D)

Osoby znajdujące się w kryzysie psychicznym mogą zgłaszać się do Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-18), gdzie przeszkolony pracownik udzieli im informacji, co do możliwych form pomocy lub skieruje na konsultację psychiatryczną lub psychologiczną.

W ofercie Centrum Zdrowia Psychicznego znajduje się diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, schizofrenii i innych psychoz oraz w niezbędnym zakresie zaburzeń psychicznych wieku podeszłego w tym otępień. Pomagamy w trudnościach związanych z problemami i kryzysami życiowymi.

Stosujemy indywidualnie dobrane efektywne metody terapeutyczne, zgodne z obowiązującymi standardami leczenia i wynikami badań.

Dostępne są spotkania indywidualne z lekarzem, psychologiem, pracownikiem socjalnym, terapeutą środowiskowym, psychoterapia grupowa, zajęcia psychoedukacyjne dla pacjentów i rodzin oraz farmakoterapia.

Do Centrum, można udać się z każdym problemem psychicznym, który nas trapi. Niezależnie czy będą to problemy osobiste związane z utratą bliskiej osoby, myśli samobójcze, trudności z pogodzeniem się z choroba np. nowotworową, AIDS lub stwardnieniem rozsianym, czy nawet kłopoty z bezsennością i tak uzyskamy tam profesjonalną pomoc dopasowana do naszych potrzeb. Pomoc udzielana przez CZP jest bezpłatna.

Centrum udziela pomocy :

czynnej – obejmującej leczenie i wsparcie osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, które wymagają zapewnienia ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej, aktywnego podtrzymywania kontaktu i wyprzedzającego rozwiązywania problemów;
długoterminowej – leczenia stacjonarnego na oddziale (opieka całodobowa);
krótkoterminowej – osobom z zaburzeniami epizodycznymi lub nawracającymi;
doraźnej – osobom w stanach nagłych i przypadkach pilnych ( nagłe, przewidziane pogorszenie stanu zdrowia, wymagające podjęcia natychmiastowych czynności ratunkowych, leczniczych);
konsultacyjnej.

Z pomocy CZP mogą korzystać osoby pełnoletnie cierpiące na zaburzenia psychiczne. Również członkowie rodzin, a także bliscy i znajomi pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku pojawiających się pytań czy wątpliwości mogą skorzystać ze wsparcia centrum, do którego ich bliski zgłosił się o pomoc. Centrum nie udziela świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży poniżej 18 r.ż., osobom uzależnionym oraz pacjentom, wobec których zastosowano środek zabezpieczający w postaci detencji psychiatrycznej. Z pomocy centrum mogą skorzystać także osoby, które zostały wypisane ze szpitala, w celu uzyskania wsparcia w dalszym dochodzeniu do zdrowia.

W CZP w ramach poradni zdrowia psychicznego od poniedziałku do piątku ( z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8:00 – 18:00 działa punkt zgłoszeniowo – koordynacyjny.

Główne zadania punktu zgłoszeniowo- koordynacyjnego to:

– udzielanie informacji dotyczących zasad działania CZP, możliwości uzyskania odpowiednich form pomocy, a także miejsc uzyskania świadczeń pomocy społecznej;

– przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się po pomoc oraz uzgodnienie wstępnego planu postępowania pomocowego;

– udzielanie możliwego wsparcia w zakresie zgłaszanych potrzeb zdrowotnych;

– uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnej pomocy w przypadkach pilnych (nie później niż 72 godziny od zgłoszenia);

– w razie potrzeby – wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego wsparcia z zakresu opieki społecznej;

– udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W centrum w zależności od problemu z którym przyszliśmy, rozmawiać będziemy ze specjalistą, który pomoże nam nasz problem rozwiązać i oceni czy nasz przypadek nie jest tzw. przypadkiem pilnym. Profesjonalnej pomocy w zależności od konkretnego przypadku, udzieli psycholog, terapeuta środowiskowy, pielęgniarka środowiskowa czy też lekarz psychiatra. Specjalista odpowie na nasze pytania, skieruje do odpowiedniej instytucji bądź opracuje indywidualny plan opieki dostosowany do naszych potrzeb zdrowotnych.

W ramach Centrum funkcjonuje Oddział Dzienny Psychiatryczny. Leczeni są tam pacjenci z szerokim wachlarzem schorzeń definiowanych zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania ICD-10.

Na podstawie osobistego kontaktu i badania pacjenta opracowuje się Indywidualny Plan Terapeutyczny, który obejmuje:
szczegółową analizę problemów i objawów;
analizę historii dotychczasowego leczenia;
opracowanie indywidualnego planu terapeutycznego;
dobór metod terapeutycznych do określonych dolegliwości
indywidualnie dobieraną farmakoterapię;
indywidualną terapię;
opiekę po wyleczeniu.
Następnie pacjent uczestniczy w dobranym do jego potrzeb i możliwości programie terapeutycznym.

W Programie terapeutycznym znajdują się następujące działania:
Prowadzenie zebrań społeczności – 2 razy w tygodniu.
Terapia grupowa – 3 razy w tygodniu.
Terapia indywidualna – regularne spotkania z lekarzem i psychologiem, z częstością uzależnioną od potrzeb pacjenta
Psychoedukacja – 3 razy w tygodniu
Terapia zajęciowa – 4 razy w tygodniu.
Wyjście terapeutyczne – 1 raz w tygodniu.
Psychorysunek – 1 raz w tygodniu.
Trening relaksacyjny – 5 razy w tygodniu.
Program Terapeutyczny jest na bieżąco poddawany weryfikacji i w razie potrzeby może być modyfikowany. W trakcie leczenia nawiązuje się zaufanie pomiędzy pacjentem a personelem (lekarz, psycholog, terapeuta, psychoterapeuta, pielęgniarka), które pozwala na lepszą współpracę z pacjentem i w konsekwencji szybszą poprawę zdrowia.

Pacjenci przewlekle chorzy psychicznie z nasilonymi problemami w funkcjonowaniu życiowym, którzy nie wymagają leczenia szpitalnego, a nie utrzymują się w innych formach leczenia, objęci są opieką w Zespole Leczenia Środowiskowego (domowego). Podstawową formą kontaktu są wizyty domowe i zapewnienie świadczeń zdrowotnych w środowisku społecznym pacjentom.

W Zespole zatrudnione są osoby o różnych specjalnościach zawodowych: psychiatrzy, psycholodzy (psychoterapeuci), pielęgniarka, terapeuta środowiskowy.

Każdy pacjent przyjęty do Zespołu ma swojego koordynatora opieki, czyli opiekuna-terapeutę, z którym realizuje indywidualny program terapeutyczny. Koordynator opieki utrzymuje także kontakt i współpracuje z rodziną, środowiskiem pacjenta, odpowiednimi placówkami leczącymi (szpital, poradnie) oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Zespół Leczenia Środowiskowego przyczynia się do poprawy ciągłości leczenia i jego efektów. Celem pracy Zespołu jest skrócenie czasu pobytu w oddziale całodobowym, a w niektórych wypadkach uniknięcie hospitalizacji i zapobieganie nawrotom.

Źródło: Centrum Zdrowia Psychicznego w Suwałkach

Kolejne centra już przyjmują pacjentów, zapraszamy do korzystania ze wsparcia

03.08.2022
Następni pacjenci mają już dostęp do wsparcia w centrach zdrowia psychicznego. Punkty Zgłoszeniowo Koordynacyjne czekają na mieszkańców powiatu jasielskiego, powiatu strzyżowskiego, powiatu parczewskiego, powiat włodawskiego oraz gminy: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, Uścimów, powiatu przemyskiego, Przemyśla, dzielnicy Kraków – Podgórze. Wystarczy przyjść by dostać pomoc.

Konferencja Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – zapowiedź

03.08.2022
24 listopada Biuro do spraw pilotażu NPOZP organizuje konferencję podsumowująca przebieg programu pilotażowego poświęconą także przedstawieniu planu odnośnie wdrożenia systemowego zmian w ochronie zdrowia psychicznego. Bardzo prosimy o zarezerwowanie sobie tego terminu w kalendarzu.

Psychiatria – niechciane dziecko systemu. Jak ją zmieniać z korzyścią dla pacjentów? – to tytuł debaty, którą będzie można obejrzeć online dzisiaj, w środę 22 czerwca. Początek o godz. 14.

22.06.2022
Serdecznie zapraszamy. Jednym z uczestników będzie dr Anna Depukat, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zajmującego się wprowadzaniem centrów zdrowia psychicznego. Jeden z tematów: czy leczenie środowiskowe remedium na systemowe bolączki?

Essential Concepts and Terminology for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) Ukrainian Refugee Response

26.05.2022
Podstawowe pojęcia i terminologia dla zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS). Ukraińska reakcja na rzecz uchodźców.

W Biurze do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego odbyło się spotkanie online z liderami miejsc, które wkrótce mają być dołączone do programu.

23.05.2022
Są one ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z którym można się zapoznać na stronie czp.org.pl Dr Anna Depukat, kierownik Biura Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przypomina jak ważnym sercem centrum jest Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny, że nie jest to miejsce rejestracji ale ustalania wstępnego planu wsparcia.

Dr Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom był gościem dzisiejszego spotkania z liderami działających już centrów zdrowia psychicznego

23.05.2022
Rozmawiano o tym, gdzie zbiegają się obszary działania centrów i systemu leczenia uzależnień, jakim jest m.in. podwójna diagnoza czy zespół Otella oraz o szykujących się zmianach w systemie leczenia uzależnień. Dr Jabłoński prowadzi zespół zajmujący się przygotowaniem reformy do spraw uzależnień przy Ministerstwie Zdrowia.

Już tylko niespełna miesiąc pozostał do rozpoczęcia 47 Zjazdu Psychiatrów Polskich w Łodzi. Można się jeszcze rejestrować.

16.05.2022
W programie m.in.  sesja "Aktualny stan reformy psychiatrii w Polsce", którą poprowadzi prof. Piotr Gałecki i sesja "Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu i środowisku w dobie reformy w psychiatrii", pod przewodnictwem Krystyny Górnej i Damiana Czarneckiego. 

Prace nad standardami diagnostyczno – terapeutycznymi

13.05.2022
Rozpoczęły się prace nad standardami diagnostyczno - terapeutycznymi w centrach zdrowia psychicznego. Odbył się już wspólny panel ekspercki Spójności Testowania „ Standaryzacja usług medycznych” osób zaangażowanych w projekt horyzontalny POWER i pilotaż centrów zdrowia psychicznego.