Aktualności

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

13.01.2023

Projektowane rozporządzenie określi katalog działań podejmowanych przez administrację publiczną mających na celu przede wszystkim zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zintegrowanej, kompleksowej, wielostronnej wszechstronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym oraz kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, w szczególności zrozumienia, akceptacji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Program zakłada:
1) w zakresie zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi wszechstronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb przez:
a) upowszechnienie zintegrowanego i kompleksowego modelu ochrony zdrowia psychicznego w oparciu o model opieki środowiskowej,
b) upowszechnienie nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży opartego o trzy poziomy referencyjne,
c) upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego,
d) wprowadzenie aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi,
e) skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy,
f) udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom;

2) w zakresie prowadzenia działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi:
a) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących przedstawiania wizerunku osób z zaburzeniami psychicznymi w mediach,
b) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących konieczności respektowania praw osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) w zakresie monitorowania i oceny skuteczności działań realizowanych w ramach Programu – gromadzenie i analizowanie sprawozdań zawierających informacje dotyczące realizacji zadań wynikających z Programu, przekazywanych przez podmioty wskazane w Programie.

 

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030 można znaleźć pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368306/katalog/12944032#12944032

 

źródło: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-narodowego-programu-ochrony-zdrowia-psychicznego-na-lata-20232030

Życzenia Wielkanocne

05.04.2023
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu szczęścia, wielu radosnych chwil i pięknych więzi z ludźmi. Dziękujemy za to, że razem tworzymy wspólnotę wspierających się ludzi. 

Wystawa pod nazwą „Nie jesteś sam” na okoliczność obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją

17.02.2023
Wystawa pod nazwą "Nie jesteś sam" na okoliczność obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją, który przypada na 23 lutego 2023 r., na której będą prezentowane prace pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe z Dziennych Oddziałów Psychiatrycznych (oddziały Centrum z Myślenic oraz ze Skawiny).

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.

Nowa Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii

10.01.2023
Dr n. med. Anna Depukat, dotychczasowy kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego objęła stanowisko dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

05.01.2023
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Szanowni Państwo, życzymy pięknych, radosnych Świąt. Niech odradza się wszystko, co dobre, świetliste. Zdrowia. Wiele jest dróg do drugiego człowieka. Znajdujmy te drogi i trzymajmy się ich. Oddzielnie jesteśmy kroplami, razem jesteśmy oceanem. Razem możemy więcej. Szczęścia we wszystkich aspektach życia.

23.12.2022

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

23.12.2022
Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy. 

Wystąpienie doktora Daniela Fishera dla osób związanych z Centrami Zdrowia Psychicznego

12.12.2022
Daniel Fisher to amerykański psychiatra z ponad 30-letnim stażem. Otwarcie dzieli się doświadczeniami z okresu swojej choroby psychicznej. Twórca podejścia reanimacji emocjonalnej.